TKP HEADLINE

ถ้ำพระแม่ย่า

 

นางเสือง หรือที่ชาวสุโขทัยนิยมเรียกว่า พระแม่ย่า คือพระมเหสีของพ่อขุนศรีอินทราทิตย์ เป็นพระมารดาของพ่อขุนบาลเมือง และพ่อขุนรามคำแหงมหาราช ตามที่ศิลาจารึกหลักที่ 1 ได้กล่าวไว้ว่า “...เบื้องหัวนอนเมืองสุโขทัยนี้มีกุฎี พิหาร ปู่ครู มีสรีดภงส์ มีป่าพร้าว มีป่าลาง มีป่าขาม มีน้ำโคก มีพระขพุงผี เทพดาในเขาอันนั้นเป็นใหญ่กว่าผีทุกผีในเมืองนี้ ขุนผู้ใดถือเมืองสุโขไทนี้แล้ ไหว้ดีพลีถูก เมืองนี้เที่ยง เมืองนี้ดี ผิไหว้บ่ดี พลีบ่ถูก ผีในเขาอันนั้นบ่คุ้มเกรงเมืองนี้หาย...” อ่านเพิ่มเติม

วัดใหญ่ชัยมงคล

 

ตั้งอยู่บ้านกมลราษฎร์ หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านใหม่ไชยมงคล อำเภอทุ่งเสลี่ยม จังหวัดสุโขทัย สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย วัดนี้เดิมเป็นที่ตั้ง ของวัดในสมัยเมืองบางขลัง ซึ่งยังมีซากสิ่งก่อสร้าง เหลือไว้ศึกษา ปัจจุบันกรมศิลปกร ได้ขึ้นทะเบียนเป็นโบราณสถาน เป็นวัดโบราณสมัยเมืองบางขลัง มีโบราณสถานที่กรมศิลปากรได้ขึ้นทะเบียนเป็นมรดกของชาติ และมีลานปฏิบัติธรรม ที่ชาวบ้านจะมารวมตัวกันทุกวันอาทิตย์เพื่อทำวัดเย็น โดยรอบบริเวณวัดจะสะอาดร่มรื่นด้วยความร่วมมือร่วมใจกันรักษา อ่านเพิ่มเติม

งานวิจัยชุมชน เรื่องการพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมเพื่อพัฒนาขีดความสามารถชุมชนในการจัดการท่องเที่ยวโดยการมีส่วนร่วมของเครือข่ายชุมชนบ้านวังหาดและ กศน.อำเภอบ้านด่านลานหอย จังหวัดสุโขทัย

 

การศึกษาเรื่องการพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมเพื่อพัฒนาขีดความสามารถชุมชนในการจัดการท่องเที่ยวโดยการมีส่วนร่วมของเครือข่ายชุมชนบ้านวังหาดและ กศน.อำเภอบ้านด่านลานหอย จังหวัดสุโขทัย ได้ผลตามวัตถุประสงค์การวิจัย นำเสนอเป็น 5 ตอน ดังนี้

ตอนที่ 1 ผลการศึกษาและวิเคราะข้อมูลพื้นฐานสำหรับพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมการพัฒนาขีดความสามารถในการจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชน โดยมีวัตถุประสงค์ย่อย นำเสนอเป็น 3 ส่วน ดังนี้

  ส่วนที่ 1 ผลการศึกษาขีดความสามารถในการจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชน

ส่วนที่ 2 ผลการศึกษาสภาพปัญหาและความต้องการการพัฒนาขีดความสามารถในการจัดการท่องเที่ยวของชุมชนบ้านวังหาด

ส่วนที่ 3 ผลการศึกษางานหรือกิจกรรมที่กำหนดขีดความสามารถของการจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชน

ตอนที่ 2 ผลการพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมเพื่อพัฒนาขีดความสามารถในการจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชน

ตอนที่ 3 ศึกษาประสิทธิผลของหลักสูตรฝึกอบรมเพื่อพัฒนาขีดความสามารถในการจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชน

ตอนที่ 4 เพื่อประมวลความรู้ (กระบวนการ KM) ที่นำไปสู่การถ่ายทอดความรู้ที่มีหลักการทางวิชาการรับรอง

ตอนที่ 5 เพื่อได้คู่มือหลักสูตรฝึกอบรมเพื่อพัฒนาขีดความสามารถในการจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชน  อ่านเพิ่มเติม

งานวิจัยเรื่องการสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการศึกษาและอนุรักษ์แหล่งโบราณคดีบ้านวังหาด ตำบลตลิ่งชัน อำเภอบ้านด่านลานหอย จังหวัดสุโขทัย

 

การศึกษาวิจัยเรื่องการสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการศึกษาและอนุรักษ์แหล่งโบราณคดีบ้านวังหาด ตำบลตลิ่งชัน อำเภอบ้านด่านลานหอย จังหวัดสุโขทัย ซึ่งผลการวิจัยจะนำเสนอในประเด็นดังต่อไปนี้

1. ผลการศึกษาพัฒนาการทางประวัติศาสตร์วัฒนธรรมและโบราณคดี ที่มีคุณค่าของ บ้านวังหาด

2. ผลจากการสร้างเครือข่ายความร่วมมือเพื่อร่วมอนุรักษ์และพัฒนาแหล่งโบราณคดี  บ้านวังหาด ตำบลตลิ่งชัน อำเภอบ้านด่านลานหอย จังหวัดสุโขทัย

3. ผลจากการสร้างองค์ความรู้ทางประวัติศาสตร์และโบราณคดีบ้านวังหาด ที่สามารถนำไปเป็นฐานในการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเพื่อสร้างการเรียนรู้แก่ผู้มาเยือน  อ่านเพิ่มเติม

วัดเขาแก้วศรีสมบูรณ์

 

วัดเขาแก้วชัยมงคล

วัดเขาแก้วชัยมงคล ตั้งอยู่ที่ ต.เขาแก้วศรีสมบูรณ์ อ.ทุ่งเสลี่ยม จ.สุโขทัย ในระยะแรกได้นิมนต์ท่านพระอธิการมาแก้วจากวัดเหล่าน้อย อ.เถิน จ.ลำปาง มาเป็นประธานในการก่อสร้างวัด เมื่อ พ.ศ. ๒๔๘๒ และได้ตั้งชื่อวัดแห่งนี้ว่า “วัดวังต๊องดอย” ต่อมา พ.ศ. ๒๔๙๑ ท่านพระครูวิมลปริยัติการ เจ้าอาวาสวัดเด่นแก้ว อ.เถิน จ.ลำปาง ได้มาบูรณะเพิ่มเติมและได้เปลี่ยนชื่อวัดแห่งนี้ใหม่ว่า “วัดเขาแก้วชัยมงคล” สาเหตุที่ตั้งชื่อวัดดังนี้ก็เพราะว่าบนยอดเขาโดยทั่วไปมีหินแก้วผลึกรูปสี่เหลี่ยม หกเหลี่ยม กระจัดกระจายอยู่เต็มบริเวณเป็นจำนวนมาก อ่านต่อ

ห้องสมุดประชาชนอำเภอศรีนคร

 

ห้องสมุดประชาชนอำเภอศรีนคร
ตั้งอยู่เลขที่ 279 หมู่ที่ 3 ตำบลศรีนครอำเภอศรีนคร จังหวัดสุโขทัยประวัติความเป็นมาตั้งแต่ปี 2548 เป็นต้นมา ห้องสมุดประชาชนอำเภอศรีนคร ได้รับอนุญาตจากอำเภอศรีนครให้ใช้อาคารด้านหลังที่ว่าการอำเภอศรีนครเป็นที่ทำการห้องสมุดประชาชน โดยอยู่ในความกำกับดูแลของศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอศรีนครจังหวัดสุโขทัยปีงบประมาณ 2553 ได้ประสานขอใช้พื้นที่ในเขตนิคมสหกรณ์สวรรคโลก และได้รับอนุญาตให้ใช้พื้นที่ดังกล่าว เนื้อที่จำนวน 3-2-50 ไร่ เป็นที่ก่อสร้างห้องสมุดประชาชนอำเภอศรีนครขึ้นในปีงบประมาณ 2554 สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยได้จัดสรรงบประมาณในการดำเนินการก่อสร้างอาคารห้องสมุดประชาชนอำเภอศรีนคร มีการประกอบพิธีวางศิลาฤกษ์เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2554 โดยได้จัดทอดผ้าป่า กศน. เพื่อจัดหาเงินสมทบทุนการเตรียมพื้นที่ก่อสร้าง ด้วยความร่วมมือของสำนักงาน กศน.จังหวัดสุโขทัย และ กศน.อำเภอทุกอำเภอ ทั้งหน่วยงานภาครัฐ/เอกชน ภาคีเครือข่าย ประชาชนชาวอำเภอศรีนคร และพื้นที่ใกล้เคียงวันที่ 1 ธันวาคม 2554 ห้องสมุดประชาชนอำเภอศรีนคร ได้ย้ายมาทำการมาอาคารหลังใหม่เลขที่ 279 หมู่ที่ 3 ตำบลศรีนคร อำเภอศรีนคร จังหวัดสุโขทัย เป็นสถานที่ทำงานของห้องสมุดประชาชนอำเภอศรีนครและศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอศรีนคร และได้มีพิธีเปิดในวันที่ 2 เมษายน 2555 โดยมี ท่านจักริน เปลี่ยนวงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัยเป็นประธานในพิธี อัตลักษณ์ อ่านเพิ่มเติม

กศน.อำเภอศรีนคร

 


กศน.อำเภอศรีนคร
สำนักงานกระทรวงผู้อำนวยการสำนักงานบริการการศึกษานอกโรงเรียนศรีนครผู้อำนวยการศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียนอำเภอลองจังหวัดแพร่เรือมาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียนศรีนคร วันที่ 12 พฤศจิกายน 2550 เป็นต้นมา อ่านเพิ่มเติม

ศาลพระแม่ย่า

 

ศาลพระแม่ย่า

พระแม่ย่า เดิมนั้นประดิษฐานอยู่ที่ถ้ำพระแม่ย่า ซึ่งเป็นเพิงชะโงกเงื้อมออกมาทางใต้ ประมาณ 3 เมตรเศษ พระแม่ย่าหันพระพักตร์ไปทางทิศใต้ตามเงื้อมเขาที่ยื่นล้ำออกมาทางด้านหลังเงื้อมผามีถ้ำตื้น ๆ อ่านเพิ่มเติม

กศน.ตำบลเมืองสวรรคโลก


 แหล่งเรียนรู้กศน.ตำบลเมืองสวรรคโลก

ข้อมูลพื้นฐาน กศน.ตำบลเมืองสวรรคโลก

อดีตศูนย์การเรียนชุมชนตำบลเมืองสวรรคโลกจัดตั้งอยู่ที่ห้องสมุดประชาชนเฉลิมราชกุมารี อำเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย แต่เนื่องจากสถานที่พบกลุ่มคับแคบและไม่สะดวกในการจัดกิจกรรมการศึกษานอกโรงเรียนและไม่เพียงพอสำหรับนักศึกษาของศูนย์การเรียนชุมชนตำบลเมืองสวรรคโลกทำให้ครูศูนย์การเรียนชุมชน อ่านเพิ่มเติม

กศน.ตำบลเมืองสวรรคโลก

กศน.ตำบลเมืองสวรรคโลก

กศน.ตำบลเมืองสวรรคโลก

แหล่งเรียนรู้ smart onie to smart trainer

 

แหล่งเรียนรู้ด้านการประกอบอาชีพ

ประวัติ smart trainer

นายดำรง ด้วงแห้ว วัน/เดือน/ปีเกิด 30 เดือน มกราคม พ.ศ.2508 อายุ 54 ปี

เบอร์โทร 089-4381773

ที่อยู่ปัจจุบัน บ้านเลขที่ 115/4 ซ.1-7,9-10 ถ.ศรีสัชนาลัย..ต.เมืองสวรรคโลก อ.สวรรคโลก จ.สุโขทัย 64110

ทำงานในตำแหน่ง เจ้าหน้าที่โครงการอาชีวศึกษาเพื่อการพัฒนาชนบท (อศ.กช.) อ่านเพิ่มเติม

ภูมิปัญญาด้านเศรษฐกิจพอเพียง


เกษตรกรต้นแบบ
นายบุญช่วย  มั่นคง
การศึกษา  จบการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
บ้านเลขที่ 87/1 หมู่ 5 ต.สามเรือน อ.ศรีสำโรง จ.สุโขทัย
มีความเชี่ยวชาญด้าน :   พืชสวน ผลิตน้ำส้มควันไม้กลั่นขยายเชื้อจุลินทรีย์ อาหารพืชและผลิตปุ๋ยอินทรีย์ เลี้ยงไก่ เลี้ยงปลา ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง  อา่นต่อ

ศูนย์การเรียนรู้การเกษตร


ศูนย์การเรียนรู้การเกษตร
ศูนย์การเรียนรู้การเกษตรลุงบุญช่วย มั่นคง
ตั้งอยู่บ้านเลขที่ 87/1 หมู่ 5 ต. สามเรือนอ. ศรีสำโรงจ. สุโขทัยเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านการเกษตร ที่เกี่ยวข้องกับพืชสวนผลิตน้ำส้มควัน เลี้ยงไก่และเลี้ยงปลาตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง
สอบถามข้อมูลได้ที่ 086-213-9026 อ่านต่อ

วัดโสภาราม


ที่ตั้ง : ถนนจรดวิถีถ่อง ตำบลสามเรือน อำเภอศรีสำโรง จังหวัดสุโขทัย  พระพุทธบารมีศรีสุโขทัย หรือบุคคลทั่วไปเรียกว่า พระสุโขทัยองค์ใหญ่ องค์พระพุทธรูปตั้งอยู่บริเวณหน้าวัดโสภารามติดกับถนนจรดวิถีถ่อง ตำบลสามเรือน อำเภอศรีสำโรง จังหวัดสุโขทัย มีขนาดหน้าตักกว้าง 22×28 เมตร สร้างด้วยคอนกรีตเสริมเหล็กเป็นพระพุทธรูปนั่งปรางค์สุโขทัย (มารวิชัย) ในองค์พระพุทธรูปบรรจุไว้ด้วย พระพุทธรูปนั่งสมัยสุโขทัย พระพุทธรูปนั่งอู่ทอง พระพุทธรูปยืน พระทองคำเก่า พระยืนทิ้งดิ่งสมัยอยุธยา หลวงพ่อเงินรูปหล่อ พระสมเด็จวัดระฆัง พระซุ้มก่อกำแพงเพชร พระร่วงรางปืน พระประจำวัน เหรียญเกจิอาจารย์ ร. 5 เก่าใหม่ พระธาตุรับจากวัดจีนประเทศ จีน พระพุทธรูปเก่าสุโขทัยยืน  อ่านต่อ

วัดคลองโป่ง


 วัดคลองโป่ง ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 2 ตำบล สามเรือนเรือน อำเภอ ศรีสำโรง จังหวัด สุโขทัย สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย มีที่ดินตั้งวัดเนื้อที่ื 45ไร่ 2งาน  อ่านต่อ

ข้อคิดเห็นจากเครือข่าย TKP

 
Copyright © 2018 ศูนย์ข้อมูลความรู้ประชาชนจังหวัดสุโขทัย. Designed by OddThemes > Developed by mediathailand