TKP HEADLINE

ถ้ำพระแม่ย่า

 

นางเสือง หรือที่ชาวสุโขทัยนิยมเรียกว่า พระแม่ย่า คือพระมเหสีของพ่อขุนศรีอินทราทิตย์ เป็นพระมารดาของพ่อขุนบาลเมือง และพ่อขุนรามคำแหงมหาราช ตามที่ศิลาจารึกหลักที่ 1 ได้กล่าวไว้ว่า “...เบื้องหัวนอนเมืองสุโขทัยนี้มีกุฎี พิหาร ปู่ครู มีสรีดภงส์ มีป่าพร้าว มีป่าลาง มีป่าขาม มีน้ำโคก มีพระขพุงผี เทพดาในเขาอันนั้นเป็นใหญ่กว่าผีทุกผีในเมืองนี้ ขุนผู้ใดถือเมืองสุโขไทนี้แล้ ไหว้ดีพลีถูก เมืองนี้เที่ยง เมืองนี้ดี ผิไหว้บ่ดี พลีบ่ถูก ผีในเขาอันนั้นบ่คุ้มเกรงเมืองนี้หาย...” อ่านเพิ่มเติม

วัดใหญ่ชัยมงคล

 

ตั้งอยู่บ้านกมลราษฎร์ หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านใหม่ไชยมงคล อำเภอทุ่งเสลี่ยม จังหวัดสุโขทัย สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย วัดนี้เดิมเป็นที่ตั้ง ของวัดในสมัยเมืองบางขลัง ซึ่งยังมีซากสิ่งก่อสร้าง เหลือไว้ศึกษา ปัจจุบันกรมศิลปกร ได้ขึ้นทะเบียนเป็นโบราณสถาน เป็นวัดโบราณสมัยเมืองบางขลัง มีโบราณสถานที่กรมศิลปากรได้ขึ้นทะเบียนเป็นมรดกของชาติ และมีลานปฏิบัติธรรม ที่ชาวบ้านจะมารวมตัวกันทุกวันอาทิตย์เพื่อทำวัดเย็น โดยรอบบริเวณวัดจะสะอาดร่มรื่นด้วยความร่วมมือร่วมใจกันรักษา อ่านเพิ่มเติม

งานวิจัยชุมชน เรื่องการพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมเพื่อพัฒนาขีดความสามารถชุมชนในการจัดการท่องเที่ยวโดยการมีส่วนร่วมของเครือข่ายชุมชนบ้านวังหาดและ กศน.อำเภอบ้านด่านลานหอย จังหวัดสุโขทัย

 

การศึกษาเรื่องการพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมเพื่อพัฒนาขีดความสามารถชุมชนในการจัดการท่องเที่ยวโดยการมีส่วนร่วมของเครือข่ายชุมชนบ้านวังหาดและ กศน.อำเภอบ้านด่านลานหอย จังหวัดสุโขทัย ได้ผลตามวัตถุประสงค์การวิจัย นำเสนอเป็น 5 ตอน ดังนี้

ตอนที่ 1 ผลการศึกษาและวิเคราะข้อมูลพื้นฐานสำหรับพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมการพัฒนาขีดความสามารถในการจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชน โดยมีวัตถุประสงค์ย่อย นำเสนอเป็น 3 ส่วน ดังนี้

  ส่วนที่ 1 ผลการศึกษาขีดความสามารถในการจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชน

ส่วนที่ 2 ผลการศึกษาสภาพปัญหาและความต้องการการพัฒนาขีดความสามารถในการจัดการท่องเที่ยวของชุมชนบ้านวังหาด

ส่วนที่ 3 ผลการศึกษางานหรือกิจกรรมที่กำหนดขีดความสามารถของการจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชน

ตอนที่ 2 ผลการพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมเพื่อพัฒนาขีดความสามารถในการจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชน

ตอนที่ 3 ศึกษาประสิทธิผลของหลักสูตรฝึกอบรมเพื่อพัฒนาขีดความสามารถในการจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชน

ตอนที่ 4 เพื่อประมวลความรู้ (กระบวนการ KM) ที่นำไปสู่การถ่ายทอดความรู้ที่มีหลักการทางวิชาการรับรอง

ตอนที่ 5 เพื่อได้คู่มือหลักสูตรฝึกอบรมเพื่อพัฒนาขีดความสามารถในการจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชน  อ่านเพิ่มเติม

งานวิจัยเรื่องการสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการศึกษาและอนุรักษ์แหล่งโบราณคดีบ้านวังหาด ตำบลตลิ่งชัน อำเภอบ้านด่านลานหอย จังหวัดสุโขทัย

 

การศึกษาวิจัยเรื่องการสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการศึกษาและอนุรักษ์แหล่งโบราณคดีบ้านวังหาด ตำบลตลิ่งชัน อำเภอบ้านด่านลานหอย จังหวัดสุโขทัย ซึ่งผลการวิจัยจะนำเสนอในประเด็นดังต่อไปนี้

1. ผลการศึกษาพัฒนาการทางประวัติศาสตร์วัฒนธรรมและโบราณคดี ที่มีคุณค่าของ บ้านวังหาด

2. ผลจากการสร้างเครือข่ายความร่วมมือเพื่อร่วมอนุรักษ์และพัฒนาแหล่งโบราณคดี  บ้านวังหาด ตำบลตลิ่งชัน อำเภอบ้านด่านลานหอย จังหวัดสุโขทัย

3. ผลจากการสร้างองค์ความรู้ทางประวัติศาสตร์และโบราณคดีบ้านวังหาด ที่สามารถนำไปเป็นฐานในการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเพื่อสร้างการเรียนรู้แก่ผู้มาเยือน  อ่านเพิ่มเติม

วัดเขาแก้วศรีสมบูรณ์

 

วัดเขาแก้วชัยมงคล

วัดเขาแก้วชัยมงคล ตั้งอยู่ที่ ต.เขาแก้วศรีสมบูรณ์ อ.ทุ่งเสลี่ยม จ.สุโขทัย ในระยะแรกได้นิมนต์ท่านพระอธิการมาแก้วจากวัดเหล่าน้อย อ.เถิน จ.ลำปาง มาเป็นประธานในการก่อสร้างวัด เมื่อ พ.ศ. ๒๔๘๒ และได้ตั้งชื่อวัดแห่งนี้ว่า “วัดวังต๊องดอย” ต่อมา พ.ศ. ๒๔๙๑ ท่านพระครูวิมลปริยัติการ เจ้าอาวาสวัดเด่นแก้ว อ.เถิน จ.ลำปาง ได้มาบูรณะเพิ่มเติมและได้เปลี่ยนชื่อวัดแห่งนี้ใหม่ว่า “วัดเขาแก้วชัยมงคล” สาเหตุที่ตั้งชื่อวัดดังนี้ก็เพราะว่าบนยอดเขาโดยทั่วไปมีหินแก้วผลึกรูปสี่เหลี่ยม หกเหลี่ยม กระจัดกระจายอยู่เต็มบริเวณเป็นจำนวนมาก อ่านต่อ

ศูนย์เรียนรู้มหาลัยลัยชีวิตเศรษฐกิจพอเพียงบ้านครูบุญช่วย

 

ศูนย์เรียนรู้มหาลัยลัยชีวิตเศรษฐกิจพอเพียงบ้านครูบุญช่วย

ตั้งอยู่บ้านเลขที่ 76 หมู่ที่ 9 ตำบลเขาแก้วศรีสมบูรณ์ อำเภอทุ่งเสลี่ยม ขังหวัดสุโขทัย

เป็นศูนย์เรียนรู้เกี่ยวกับหลักปรัชญาเศรษกิจพอเพียง เกษตรอินทรีย์ ปลูกผักปลอดสารพิษ ภายในศูนย์มีการสาธิต การเลี้ยงกบในกระชัง เลี้แงกบคอนโด อ่านต่อ

ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงตำบลวังพิณพาทย์

 

1.ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 3 บ้านป่ามะม่วง ตำบลวังพิณพาทย์ อำเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย มีเนื้อที่ 6 ไร่ 3 งาน จัดตั้งโดยองค์การบริหารส่วนตำบลวังไม้ขอน อำเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ด้านการปลูกพืช เลี้ยงสัตว์ และการทำปุ๋ยหมัก 2.องค์ความรู้ของแหล่งเรียนรู้องค์ความรู้ด้าน การทำการเกษตรแบบผสมผสาน การทำปุ๋ยหมัก การเลี้ยงสัตว์ อ่านต่อ

การปลูกผักหวานป่า

 

ข้อมูลพื้นฐานรายบุคคลเจ้าของแหล่งเรียนรู้

  • ชื่อ นายธีรวัฒน์ นามสกุล ฉัตรธง วัน/เดือน/ปี เกิด วันที 16 มิถุนายน พ.ศ. 2514 อายุ 49 ปี การศึกษา ปริญญาตรี

  • ที่อยู่ปัจจุบัน (ที่สามารถติดต่อได้) บ้านเลขที่ 74/1 หมู่ที่ 3 ตำบลวังพิณพาทย์ อำเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย

  • รหัสไปรษณีย์ 64110 โทรศัพท์ 094-8792549 อ่านต่อ

แหล่งเรียนรู้บ้านลุงเล็ก

 

แหล่งเรียนรู้บ้านลุงเล็ก

นายเล็ก คงเผื่อน ได้ประกอบอาชีพในการทำไร่ ทำนาอยู่แล้วบางส่วน แต่อยากจะทำการเกษตรแบบพอเพียง ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวง จึงได้ ตั้งใจว่าถ้ามีที่ดินจะทำการเกษตรแบบครบวงจร ต่อมาลุงเล็กได้ซื้อที่ดิน เพื่อที่จะนำมาทำเกษตรแบบที่ตั้งใจไว้ และในปี 2548 อ่านต่อ

เศรษฐกิจพอเพียงโรงเรียนบ้านท่าวิเศษ

 

เศรษฐกิจพอเพียงโรงเรียนบ้านท่าวิเศษ

เป็นโรงเรียนขนาดเล็กมีการจัดการเรียนการสอนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป็นกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นเด็กและเยาวชนเป็นศูนย์กลางในการเรียนรู้

ภายในโรงเรียนมีระบบบริหารจัดการอย่างเป็นระบบใช้หลักปรัญญาเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้ ภายในโรงเรียน อ่านเพิ่มเติม

กลุ่มเพาะเห็ดบ้านโค้งเจริญ

 

กลุ่มเพาะเห็ดบ้านโค้งเจริญ

เพาะเห็ด

จากพื้นฐานการประกอบอาชีพของชาวบ้านในพื้นที่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม ทำให้ประชาชนคิดหาทางที่จะหาอาชีพเสริมในช่วงเวลาที่ว่างจากการทำเกษตรกรรม (อาชีพหลัก) จึงมีความต้องการศึกษาเรียนรู้เกี่ยวกับวิชาชีพ เพื่อที่จะหารายได้เสริมให้กับครอบครัว โดยเข้าร่วมฝึกอบรมกับ กศน. ทำให้เกิดแนวคิดในการจัดตั้งกลุ่มเพาะเห็ดนางฟ้า หมู่ 5 เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมของคนในชุมชน เพื่อเป็นอาชีพเสริม เพื่อลดภาระหนี้สิน นำมาซึ่งคำพูดที่ว่า จิตอาสา พึ่งพาตนเอง นำมาซึ่งรายได้ อ่านเพิ่มเติม

กลุ่มแปรรูป ผลิตภัณฑ์จากเสื่อกก

 

ผลิตภัณฑ์จากเสื่อกก

เนื่องจากในพื้นที่ หมู่ ๖ บ้านลานตาเมือง และ หมู่ ๗ บ้านหนองตาเพ็ง ส่วนใหญ่อพยพมาจากภาคอิสาน จึงมีความรู้ในการทอเสื่อกกอยู่บ้าง และในหมู่บ้านมีต้นกกเป็นจำนวนมาก ชาวบ้านเมื่อว่างจากการทำไร่ทำนาก็ได้ตัดกกมาทอเป็นเสื่อ เพื่อนำเสื่อไว้ใช้และมอบให้แก่ญาติพี่น้องในวันสำคัญต่างๆ ชาวบ้านบอกว่านอกจากจะได้เสื่อไว้ใช้แล้วยังสามารถเป็นอาชีพเสริมหลังจากที่ชาวบ้านว่างจากการทำไร่ทำนาอีกด้วย แต่ชาวบ้านก็มีความรู้ในการทอเสื่อแต่ยังไม่สามารถออกผลิตภัณฑ์ได้หลากหลาย ชาวบ้านจึงมีความคิดที่จะพัฒนาวิธีการทอเสื่อกก และนำเสื่อกกมาออกแบบผลิตภัณฑ์ให้ทันสมัยและหลากหลายเหมาะแก่สังคมในปัจจุบัน อ่านเพิ่มเติม

กศน.ตำบลหนองหญ้าปล้อง

 

ความเป็นมา

ตามหนังสือ สำนักงาน กศน. ที่ ศธ 0210.02/3267 ลงวันที่ 4 กันยายน 2552 เรื่อง การดำเนินงาน กศน. ตำบล สานักงาน กศน. โดยเลขาธิการ กศน. (นายอภิชาติ จีระวุฒิ) ได้สั่งการ ให้ผู้อำนวยการสานักงาน กศน. จังหวัด ทุกจังหวัด และผู้อำนวยการสานักงาน กศน. กทม. ดำเนินการปรับศูนย์การเรียนชุมชนในทุกตำบลให้เป็น กศน. ตำบล ศูนย์การเรียนชุมชนตำบลหนองหญ้าปล้อง ประกาศจัดตั้งให้เป็น กศน.ตำบลหนองหญ้าปล้อง โดยผู้ว่าราชการจังหวัด นายจักริน เปลี่ยนวงษ์ เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม พ.ศ. 2553 อ่านเพิ่มเติม

สวนสมุนไพรวัดวังตะคร้อ

 

ความเป็นมาของแหล่งเรียนรู้

สวนสมุนไพรวัดวังตะคร้อ ประเภทและลักษณะ เป็นแหล่งเรียนรู้เรื่องสมุนไพร ประวัติความเป็นมา

วัดวังตะคร้อหมู่ที่ 4 บ้านหนองจิกกรี ต.หนองหญ้าปล้อง อ.บ้านด่านลานหอย จ.สุโขทัย (เดิมอยู่หมู่ที่ 2 ต.วังตะคร้อ) ต่อมาแยกตำบล วังตะคร้อเป็น 2 ตำบล วัดวังตะคร้อจึงได้มาอยู่หมู่ที่ 4 ต.หนองหญ้าปล้อง จนถึงปัจจุบัน อ่านเพิ่มเติม

ข้อคิดเห็นจากเครือข่าย TKP

 
Copyright © 2018 ศูนย์ข้อมูลความรู้ประชาชนจังหวัดสุโขทัย. Designed by OddThemes > Developed by mediathailand